Hytaýda ölen galyndy eksperti

Hytaýyň JIEHUANG Casting, guýma galyplaryny abraýly üpjün ediji.Döküm önümleriwe hyzmatlar iň ýokary kalibrli we ygtybarlydyr.Iň oňat netijeleri bermek üçin, CNC tarapyndan dolandyrylýan köp okly freze we iň soňky CAM programma üpjünçiligini ulanýarys.Kuwwat gurallary, birleşdiriji bölekler, lukmançylyk, awtoulag we dürli amaly goşundylar bilen beýleki pudaklarda, guýma çözgütlerini hödürleýänlerimiziň diňe käbiri.Göwnümizden turýan müşderilerimiziň biri boluň!

dscds

Döküm gurallarynyň dizaýny we önümçiligi üçin bir nokatly Hytaý zawody:

1. Dürli pudaklarda ýöriteleşdirilen guýma gurallaryny döretmekde ökde

2. DFM gurallaryny öndürmekde hemişe garaşýanlaryňyza görä

3. CNC, çyzyk kesmek, EDM, gurnama, galyp gurnamak we ş.m. ýaly ähli önümçilik amallary içerde amala aşyrylýar.

ÜPJÜNÇILIK ÖLÜM KASTING MOLD OPTIMIZASI .ASY

Qualityokary hilli örtük guýma gurallary, ýokary hilli guýma komponentleri üçin esas bolup durýar.Taslamaňyzyň dowamynda gazanyp boljak gaýtalanma, güýç we çylşyrymlylyk, saklap boljak çydamlylygyňyza we ýekeje guýma galypdan çykyp boljak oklaryň sanyna goşmaça, öl guýýan guralyňyzyň hiline baglydyr.

11

Ölüm gurallary nähili işleýär?

Kazintg gurallaryndaky bir boşluk, eriş galyplary diýlip hem atlandyrylýar, eredilen metal girizilýär we döredilýär.Döküm gurallary gurlanda, birnäçe bölege bölünýär we kastingleri aýyrmaga mümkinçilik berýär.“Jiehuang” özboluşly köp slaýdly “die cast” gurallaryny we yzygiderli “die cast” gurallaryny üpjün edýär.Taslamanyň talaplaryna we ululygyna baglylykda her usulyň belli bir artykmaçlygy bar.

TheToolDesignProcess

1. Tehniki-ykdysady esaslandyryşDöküm önümleriDizaýn

1. Ilki bilen gatnaşmak
2. Önümiň tehniki-ykdysady esaslandyryşy
3.Auto-CAD, Pro-E, UG, KATIA
4. Tormoz ulgamynda tejribe,
zyňyndylar ulgamy, süzgüç bölekleri we
ýokary syzmak talaplary önümleri.

surat3

2.Galyp akymy

1.Magma programma üpjünçiligi
2. Tejribeli topar

cdscds

3.Amallary optimizasiýa

1. Termiki kamera bar
2.Saýtda tehniki syn
3.Parametri optimizasiýa

surat5
surat6

4.Galyp düşünjesi dizaýny

1.Standard hasaplamasy
2.Engenerçilik
3. Öwrenilen sapaklar
4. Müşderi bilen aragatnaşyk

surat7
surat8

5.Galyp gurluşynyň dizaýny

1. Öýüň galyndy dizaýny
2. Öýde galyndy öndürmek

surat9
surat10

6.Mümkin topar

1. Tejribeli topar
2. Iňlis aragatnaşygy

surat11

7.Mul ussahanasy

surat12

45 + precokary takyk maşyn Göwrümi: 600 toplum / .yl

Inersenerler toparymyz, gurallary ösdürip ýetişdirmek bilen, material saýlamagy, potensial ylgaw meýdançalaryny, çydamlylyk nokatlaryny we başgalary öz içine alýan guýma galypynyň we ahyrky bölegini göz öňünde tutýar.Döküm gurallary ýasalmazdan ozal, belli dizaýn elementleriniň guýma ukyby we ylgaw ulgamlary we sowadyjy portlar üçin iň amatly ýerler magma akymynyň iň soňky programma üpjünçiligi arkaly derňelýär.Sowadyjy portlar, mysal üçin, gurallaryň könelmegini azaltmaga we taýýar guýma önümleriniň birmeňzeş gözenegini we ýokary güýjüni kepillendirip, ölen gurallaryňyzyň ömrüni uzaltmaga kömek edýär.

DesignFor Mönümçilik (DFM hasabaty)

Gymmat in engineeringenerligi, galybyň öňündäki çydamlylygy we üstünligi guraly dizaýn etmek, şeýle hem önümçilik üçin dizaýn etmek üçin ulanylýar (DFM hasabaty).Hakykatdanam ýokary hilli örtükli gural, guýma gurallary barada aýdylanda iň ýokary önümçilik ukyby üçin döredilen gural.DFM diňe bir taslamanyň dowamlylygyndan aman galyp boljak üstünlikli gural öndürip, gural dizaýn işini çaltlaşdyrman, eýsem pes hilli gurallardan has ygtybarly we täsirli bir komponenti hem döredýär.Size DFM hasabatyny bereris.

Häzirki wagtda biziň bilen habarlaşmak üçin bu sahypadaky blankany dolduryň!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň