Kasting çözgüdi

Hytaýda basyş ölümi

dsvf

JIEHUANG ýokary derejeli in engineeringenerçilik hyzmatlaryny hödürlemekden hoşal,low MOQ 1000 sanydan başlaýar,ýokary derejeli önüm öndürmekdenalýuminwesink guýmakýygnamak we gutarmak işlerine.Döwrebap enjamlar, proseduralar we ýokary hünärli topar biziň edýänlerimizi goldaýar.Has gowy bölekleri döretmegi ýüregimize düwdük we ýolda köp sanly pudaga gymmaty we öndürijiligi tapmakda kömek etdik.

Näme edýäris?

JIEHUANG-da, alýuminiý guýmak biziň edýän işimiziň özenidir.“JIEHUANG die casting” birleşdiriji jaýyň 15 ýyldan gowrak tejribesi bar, gurallar we galyndy ýasaýjy desgalar üçin öz dizaýn toparlary bar ... Müşderilerimiziň taslamalary üçin ýörite ýasalan ajaýyp bölekleri döredýäris we döredýäris.Industrieshli pudaklardan müşderilere ýokary täsirli usullarymyz, mysal üçin aragatnaşyk enjamlary, täze energiýa ulaglary, lukmançylyk pudagy we ýokary hilli önümler we köpugurly guýma hyzmatlary bilen üpjün edýäris.awtoulag pudagynda guýmaHemmämiz ýygy-ýygydan basyş basyşlarymyzy ulanýarys.

Awtoulaglar we dynç alyş ulaglary: Toparymyz, şassiden başlap, hasap duralgalaryna çenli her gün kärhanalary saklaýan komponentleri öndürýär.

Lukmançylyk enjamlary:Lukmançylyk enjamlary üçin gaty takyk we takyk bölekler zerurdyr.Bu islegi çalt bölekler bilen dolduryp bolýar.

Telekommunikasiýa we yşyklandyryşdürli gurşawy howa geçirmezlik üçin zerur gurallar bilen üpjün etmek üçin elektrik berkitmelerine bagly iki kärhana.Islendik programma üçin, ýörite gabawlar döredýäris.

Ot açýan ýaraglar:Ot açýan ýaraglar üçin ýokary takyklyk we ygtybarly bölekler zerurdyr.Bu möhüm komponentler yzygiderli öndürilýärguýma öndürijiJIEHUANG harby, senagat we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan ulanmak üçin.

Senagat enjamlary:JIEHUANG, şeýle hem, senagat enjamlary üçin dürli ýöriteleşdirilen jaýlary, nasoslary we howa kompressorlaryny öndürýär.

cdss

Döküm galyplary

Döküm gurallarynyň dizaýny we önümçiligi üçin bir nokatly Hytaý zawody.

dsfdv

Elektrikli ulaglar Alýumin öl guýma

Agramy azaltmak we täze energiýa elektrik ulaglarynyň batareýasynyň ömrüni gowulandyrmak üçin alýumin erginlerine uly isleg bar.

csvfd

Faceerüsti bejermek

Sink-alýuminiý garyndy garyndysynyň üstki bejergisi: poroşok sepmek, çörek bişirmek, passiwasiýa bejergisi, anodizasiýa, ýalpyldawuk, elektroplatirleme, poroşok sepmek, elektroforez, gum partlamagy, atyş partlamasy we ş.m.

Näme üçin ABŞ

JIEHUANG ökde öndürijiHytaýda alýumin öndürmekwe artykmaçlyklaryndan biri, ýöriteleşdirilen, takyk sink örtükli guýma bölekleri we alýumin guýma önümlerini öndürmek ukybydyr.

Gowy dolandyryş gurşawynda ýokary hünärli we gowy taýýarlanan iş topary.

Islendik soraga çalt jogap we goldaw.

Önümleriňiziň ýokary hilini üpjün etmek üçin 15 ýyldan gowrak hünär önümçilik tejribesi.

Islegiňizi kanagatlandyrmak üçin uly we güýçli önümçilik kuwwaty.

Qualityokary hilli standart we arassaçylyk gurşawy.

Bizde gaty berk gözegçilik bar.

Satuw hyzmatlaryndan soň gowy.

ISO 9001-den geçdi we zerur bolsa SGS / RoHS şahadatnamasyny beriň.

BIZI CH ÇIN ÖLÜM KASTING BILEN IŞLERI

1, material: Alýumin we sink garyndysy

2. Çyzgylar: 2D we 3D çyzgylaryň ikisi hem kabul ederliklidir.

3, Şahadatnama: SGS, ROHS, IATF16949 we ş.m.

4, gowşuryş wagty: galyndy üçin 30–45 gün, köpçülikleýin önümçilik üçin 20-30 gün we

5, galypIçerki gural dizaýny we önümçiligi

6, faceerüsti bejergiler : şular ýaly nikel örtük we çäge daşlamak we ş.m.

7, Synag: 1Getirmezden ozal 00% barlag.

EXW, FOB, CIF we CFR - bularyň hemmesi.

Alýumin garyndysynyň örtükli guýma we sink erginli guýma önümleriniň artykmaçlyklary

1. Alýumin zynjyrlary ýokary ölçegli takyklyga we ýeriň hiline gowy.Surfaceerüsti çişligi has gowy we ýylylyk döwülmegi has gowy we çalyşmagy gowy.

2. Ölüm guýma prosesi gowy suwuklyga eýe we çylşyrymly şekiller, açyk çyzgylar, çuň boşluk we inçe diwarlar bilen dürli kyn örtükleri öndürip biler.

3. guýma önümleri ýokary güýç we gatylyk.

4. basyş örtügi köpçülikleýin öndürmek üçin amatly material ulanylyş derejesi.

5. basyşly guýma önümleri gowy elektrik we ýylylyk geçirijiligi, takyk guýma ululygy, garşylyklaýyn teklipleri azaltmak we önüm çykdajylaryny tygşytlamak.

Siziň bilen işleşmäge umyt baglaýaryn

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň