elektrik ulaglary - basyş guýma önümleri

Alýumin öl guýma elektrik ulaglarynyň ösmegine kömek edýär

Dünýä ykdysadyýetiniň ösmegi bilen, köp ugurlarda takyk ölüme bolan islegelektrik ulaglary(täze energiýa ulaglary), aragatnaşyk enjamlary, 3C önümleri we durmuş enjamlary yzygiderli artýar.Döküm enjamlarynyň we gaýtadan işleýiş tehnologiýasynyň barha kämilleşmegi bilen, alýuminiý garyndydan ýasalan guýma prosesi asyl demir guýma prosesiniň ornuny tutup, elektrik ulaglarynyň ýeňil ösüş islegini öňe sürýär.

A dösdürildi weekemçiliklialýumindie chaýran galdyryjyprocessskanagatlandyrýareleksiýavehicles 'lagramdemands.
Iň ýeňileleksiýavehiclestäze energiýa ulaglarynyň güýjüne we howpsuzlygyna laýyk gelmek, täze energiýa ulaglarynyň agramyny azaltmak, kuwwatyny ýokarlandyrmakdyreleksiýavehicleswe ýangyjyň sarp edilişini we mümkin boldugyça tükenmegi azaltmak.Hapalanmak..Eňil agram üçineleksiýavehicles, beden gurluşynyň dürli bölekleri goşant derejelerine eýe.Dürli ýeňil materiallaryň arasynda alýumin garyndy materiallary ýeňil, emele gelmek aňsat we gaýtadan işlemek aňsat, dykyzlygy, öndürijiligi, bahasy we işleýşi taýdan has möhüm giňişleýin artykmaçlyklara eýedir.Dürli metal erginleri we uglerod süýümleri bilen deňeşdirilende, ulagyň agramyny we hereketlendirijiniň ýüküni azaldyp, ulagyň hereketlendirijiligini we durnuklylygyny ýokarlandyryp biler, şonuň üçin has amatly we howpsuz bolup, täze energiýa ulaglary üçin has ýeňil material bolýar. tygşytly we ýetişen tehnologiýa.Hususan-da, häzirki täze energiýa ulaglary tehnologiki iterasiýa we önümçilik kuwwatynyň üznüksiz ýokarlanmagy bilen ýüzbe-ýüz bolýar we JIEHUANG alýumin garyndysynyň guýma guýma çözgüdi ajaýyp giňişleýin artykmaçlyklaryny görkezýär!
JIEHUANG täze alýumin garyndy materiallaryny we uly göwrümli guýma enjamlaryny öwrenmekde we işläp düzmekde täze üstünlikleri we täze ösüşleri yzygiderli gazandy.Uly tonnaly alýuminiý garyndydan ýasalan guýma maşynlaryny eýýäm ýerleşdirdik we integrirlenen alýuminiý garyndydan ýasalan guýma tehnologiýasy barha ösdi.Garyndy awtoulag gurluş bölekleri, täze energiýa ulaglarynyň ýeňil dizaýny we öndürilmegi üçin has ygtybarly we ygtybarly proses tehnologiýasy we enjamlary goldaýar.Adamlar awtoulag energiýasyny tygşytlamak we daşky gurşawy goramak meselesine has köp üns berýärler we täze energiýa ulaglaryna satyn almak islegi artýarka, awtoulag ýeňilliginde alýumin garyndysy guýma önümleriniň ep-esli artykmaçlyklary täze energiýa awtoulag pudagynyň ösmegine has amatly bolýar .Durnukly ýokary ösüş, alýuminiý garyndysy guýma pudagynyň ösmegine hem kömek edýär.

surat1
surat2
surat3

AutomotiwDie Chaýran galdyryjyÖnümler

- Tapawut ulgamlary üçin köp tejribeeleksiýavehicles

Täze energiýa elektrik ulaglary üçin ýeňil alýumin öndürilýär

Önümçiligiň aşa ýokary netijeliligi we ýokary derejeli önümiň hili awtoulag we ýoldan çykýan ulag pudaklary üçin möhümdir.JIEHUANG-yň tehnologiki nou-hau we doly hyzmat mümkinçilikleri bu meseleleri çözmek üçin ýokary derejeli çözgütleri üpjün edýär.
Döküm önümçiliginde, dogry garyndy saýlamak önümiň hilini üpjün etmekde ilkinji ädimdir.
JIEHUANG iki garyndy maşgalasyny ulanýar,alýuminwe awtoulag ýa-da ýoldan daşardaky ulag programmaňyzyň üstünlikli bolmagyny üpjün edýän sink die guýma.Talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin öl guýma materialynyň iň amatly görnüşi, dürli faktorlara, şol sanda mehaniki häsiýetlere, geometriýa, çydamlylyk, ömrüň dowamlylygy, ahyrky netijesi we bahasyna bagly bolar.

--- HighPynandyrmakDie Chaýran galdyryjyMotor

surat5
surat6

--- Öwrüji bölekleri

surat7
surat8

--- BMSiçindeEleksiýaVehicle

surat9
surat10

Geçiriş ulgamy

--- A.utomatikiGgulakSýokary götermek

surat11
surat12
surat13

--- R.gulakAxle

surat14
surat15
surat16

--- T.ransferCase

surat17
surat18
surat19

--- V.alveBody

surat20
surat21
surat22

---Tork öwrüji

surat23

Kuwwat otly ulgamy

---Filtrasiýa ulgamy

surat24
surat25

---Turbo ýaşaýyş jaýy

surat26
surat27

---Nebit nasosy

surat28
surat29

Rul

---Dolandyryş jaýy

surat30

---Dişli ýaşaýyş jaýy we gapagy

surat31

---Esasy tabak

surat32
surat33

Tapawut ulgamlarynyň köp tejribesi 

---Garnitura sürüjisi

sdcvd

---Bölünýän çarçuwa

surat35
surat36

---ETC we EGR ýaşaýyş jaýy

surat37
surat38

Tormoz ulgamy

39-njy surat
surat40

Howa kompressory

surat41
surat42

Howa palatasy

surat43
surat44

Geljek üçin

Täze energiýa elektrik ulaglary üçin alýuminiý guýma bölekleriniň aralaşmagy dowam edýär we dürli ownuk bölekler (süpürgiç hereketlendirijileri, kondisioner ulgamlary we ş.m.) we üç elektrik ulgamy ilkinji bolup çalşylýar.Netijede, şassi dolandyryş ulgamlaryny ýeňil çalyşmak kem-kemden başlandy (subframlar, rul bölekleri we ş.m.), ýöne olaryň hemmesi kiçi we orta böleklerde jemlenendir.Häzirki wagtda käbir modeller alýuminiý garyndy çarçuwalaryny we Model Y we Weilai ýaly şassi ulanyp başlady.

Passengerolagçy awtoulag alýumin garyndy bazaryna takmynan baha.Dürli taraplaryň maglumatlary arkaly, 2020-nji ýylda welosipedleriň alýumin sarp edilişiniň 2025-nji ýylda 250 kilograma çenli ýokarlanmagyna we 2030-njy ýylda 350 kilograma çenli ýokarlanmagyna garaşylýan 139 kg boljakdygyny ölçedik. Bu çaklama görä ýolagçy awtoulag alýumin garyndy bazary 2025-nji ýylda 136 milliard ýuana, bäş ýyllyk CAGR bolsa 17 göterime ýeter, şassiniň aralaşmagy 25 göterime çenli ýokarlanar.

Polat konstruksiýalardan tapawutlylykda, alýumin erginleri kebşirlemekde belli bir tehniki kynçylyklary başdan geçirýär we kebşirlemegiň usullary we çykdajylary başga.Polatdan ýasalan kebşirleýiş nokadynyň birligi bahasy 0,5 ýuana, alýumin garyndysy bolsa 1,0 ýuana, bedeniň bölünmegi has kyn.Bu ýagdaýda toplumlaýyn örtük guýmak çykdajylaryň we işlemegiň kynlygyny gaty gowy çözüp biler.

Tesla maglumatlary, Y Modeliň çykdajylaryny 20% azaldyp, önümçiligi 2 sagatdan 90 sekuntda tizleşdirip, önümçilik üçin zerur ýer mukdaryny 30% azaldyp we ökde işçileriň zerurlygyny azaldyp bilýän toplumlaýyn arka paneli ulanýandygyny görkezýär. 90% ýokarlandy.Awtoulag korpusy üçin tutuş ulagyň agramy takmynan 10% azalýar, netijede gezelenç aralygy takmynan 14% ýokarlanýar.

Uly göwrümli gurluş böleklerinde has köp tejribämiz bar we tehnologiýamyz bedeniň integral örtügi bilen has ýakyn baglanyşyklydyr.Şol bir wagtyň özünde, sargytlaryň we müşderileriň hyzmatdaşlygynyň gidişinde-de aýdyň öňdebaryjylygymyz bar.

Häzirki wagtda biziň bilen habarlaşmak üçin bu sahypadaky blankany dolduryň!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň