Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

FIRST-MIM-iň beýleki üpjün ediji bilen tapawudy näme?

Hünär we ygtybarlylyk.
Biziň artykmaçlyklarymyz köp elýeterli tehnologiýalar, ýokary hilli kepillik we taslama we üpjünçilik zynjyryny dolandyrmakda ökde.

FIRST-MIM hyzmaty üçin çykdajy barmy?

Üçünji tarap hyzmatyndan başga önümden we gural bahasyndan ýokary çykdajy ýok.

Üpjün edijini özüm görüp bilerinmi?

Hawa, sapar wagty üçin öňünden habarlaşyp bilersiňiz.

Hil meselesini nädip çözmeli?

a.Hyzmatdaşlarymyz bilen her taslamanyň başlangyç döwründe APQP ýerine ýetirýäris.

b.Zawodymyz müşderileriň hil aladalaryna doly düşünmeli we önümiň we prosesiň hil talaplaryny durmuşa geçirmeli.

c.Zawodlarymyzda patrul barlagyny geçirýän ýokary hilli hünärmenlerimiz.Harytlar gaplanmanka soňky barlagy geçirýäris.

d.Hytaýdan iberilmezden ozal gaplanan harytlar barada soňky barlag barlaglaryny geçirýän 3-nji tarap inspektorlarymyz bar.

Meniň üçin jogapkärçilik çekip bilersiňizmi?

Elbetde, size kömek etmekden hoşal!Justöne önümlerim üçin jogapkärçilik çekýärin.
Synag hasabatyny hödürlemegiňizi haýyş edýäris, eger bu biziň günämiz bolsa, hökman size öwezini dolup bileris, dostum!

Müşderä diňe ownuk sargytlar bilen hyzmat etmegi halaýarsyňyzmy?

Uly ýa-da kiçi ähli müşderilerimiz bilen bilelikde ulalmakdan lezzet alýarys.
Biziň bilen bolmak üçin ulalarsyňyz we ulalarsyňyz.