Metal sanjym galyplaýyş prosesi boýunça lukmançylyk skalpeli MIM

Gysga düşündiriş:

OEM MIM çyzgy bilen

Görnüşi: Metal sanjym galyplary
Maddy mümkinçilikler: gaty metallar, poslamaýan polat, polat erginleri
Material: Poslamaýan polat 17-4
Ölçegi: Surat hökmünde
Üstünligi: ýokary takyklyk
Enjamlar: Sanjym galyplaýjy maşyn / Wakuum sinterleýji peç


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Ningbo, Hytaý : Agdaýy: Täze
Görnüşi: Işleýiş bölekleri Tiýaçlyk şaýlarynyň görnüşi: Lukmançylyk skalpeli
Wideo gidýän barlag: Üpjün edildi Enjamlaryň synag hasabaty: Üpjün edildi
Marketing görnüşi: Dinönekeý önüm Material: Poslamaýan polat
Plastinka: Chrome Kepillik: 1 ýyl
Esasy satuw nokatlary: Uzak hyzmat ömri Agramy (KG): 0.02 KG
Ulanylýan pudaklar: Maşynlary bejermek dükanlary, Gurluşyk işleri Iň oňat agram: 100 gr
Reňk: poslamaýan polat Tehnologiýa: metal sanjym galyplary
Çydamlylyk: 0.03 ~ 0.05 mm Şekil: Omöriteized
Satuwdan soň hyzmat berilýär: Onlaýn goldaw Kepillik hyzmatyndan soň: Onlaýn goldaw

Ownuk we çylşyrymly şekiller

MIM sanjym galyplary ýaly üç ölçegde dizaýn erkinligine mümkinçilik berýär we sanjymyň zerurlygy sebäpli çylşyrymly şekilleri emele getirmek mümkinçiligi önümiň agramyny azaltmaga we ahyrky agramyny azaltmak maksady bilen çig malyň tygşytlanmagyna kömek edýär. önüm, MIM-i birden köp aýratyn bölegi köp funksiýaly bölege birleşdirmegiň iň amatly usullaryndan birine öwürýär.

Inçe diwarly önümler

10 mm-den az diwar galyňlygy MIM üçin amatly, has galyň daşarky diwarlar hem mümkindir, ýöne gaýa meňzeş diwar galyňlygynyň artykmaçlygyndan gaça duruň, Ningbo Jiehuang 0,2 mm gaty inçe diwar önümlerine ýetip biler (ýöne önümiň belli bir görnüşine baglylyk bar)

Ölçegli takyklyk

Arassa emele getiriş takyklygynyň ýanyndaky MIM, adatça ± 0,2% - ± 0,5% ululykda.Beýleki tehnologiýalarda bolşy ýaly, ýokary takyklyk has ýokary çykdajylary aňladýar, şonuň üçin ölçegli çydamlylyklary ulanyp bolýança gowşatmak maslahat berilýär we MIM bilen gönüden-göni duşuşyp bolmaýan çydamlylyklary soňraky işlemek arkaly gazanyp bolýar.

Zawod gezelenji (2)

Biz kim?

Kunshan Jiehuang Electirc Tech Co., Ltd.

Ningbo Jiehuang Electirc Tech Co., Ltd, ýasama bölekler, guýma bölekleri, metal möhürleme bölekleri, CNC işleýiş bölekleri, poroşok metal bölekleri, metal sanjym galyplary (MIM) bölekleri, plastmassa sanjym bölekleri, sanitariýa klapanlary ýaly metal bölekler boýunça hünärmenlerdiris. dürli enjam önümleri we ş.m.Dürli pudaklarda - Awtoulag, senagat, elektronika we lukmançylyk ugurlarynda dürli programmalara hyzmat edýäris.
Zawodymyz Ningbo şäheriniň Cixi senagat zolagynda ýerleşdi.
Indi bizde 16 bölek sanjym galyplaýyş maşynlary, 4 bölek peselýän peç we 6 bölek sinterli peç bar.
8 inersener, 50+ işçi, ösen synag enjamlary, ajaýyp dolandyryş ulgamy we 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bize dünýäniň köp sanly esasy kompaniýalaryna hyzmat etmäge mümkinçilik berýär.
MIM tehnologiýasy sarp ediş elektronikasy, lukmançylyk enjamlary, awtoulag bölekleri we beýleki önümçilik bölekleri ýaly köp ugurlara ýaýrap bilýär.
Siziň bilen bilelikde ösmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!

Biziň güýjümiz

Indi biz HUAWEI, XIAOMI, OPPO.Xiao tiancai, HP, DELL… üpjün ediji.

Hasaba alnan maýasy 33,5 million ýuana we metal sanjym galyplaýyş (MIM) tehnologiýa çözgütleriniň professional üpjünçisidir.Hyzmat üpjün ediji, R&D, önümçilik we satuwy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýanyň eýeçilik tehnologiýasy, häzirki wagtda döwlet tarapyndan goldanýan täze materiallara we ýokary derejeli enjam meýdanlaryna degişlidir.Tehnologiýa sarp ediş elektronikasy, lukmançylyk enjamlary, awtoulag bölekleri we iND ýaly köp ugurlara ýaýradylyp bilner.Senagat bölekleri.

hakda

Üstünliklerimiz

Hyzmat üpjün ediji, R&D, önümçilik we satuwy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.

Tehniki ugurda 10 ýyldan gowrak işlemek we çuňňur ösdürip ýetişdirmek arkaly, kompaniýanyň 50-den gowrak işgäri bar, ýyllyk önümçilik kuwwaty 75 milliondan gowrak bolan 15 önümçilik liniýasy bar.Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamy, ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy we OHSAS18001 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi;Kompaniýanyň tehnologiki innowasiýasy 14 oýlap tapyş patentini, 13 sany peýdaly model patentini, 3 sany ylmy we tehnologiki üstünlikleri, 2 sany ýokary tehnologiýaly önümi we 30-dan gowrak MIM-iň esasy umumy tehnologiýa gözleg netijelerini aldy, bularyň hemmesi senagat taýdan ulanylyşy gazandy..

1000+

Işçiler

15+

Önümçilik liniýalary

75 million

Outputyllyk önümçilik kuwwaty

30+

Gözlegleriň netijeleri

Näme edýäris?

Tehniki toparymyz, adaty metal böleklerini ösdürmekde 20+ ýyllyk tejribä eýe.

Taslamany ösdürmegiň ähli tapgyrlarynda - talaplary meýilleşdirmekden, gurallary dizaýn etmekden we köpçülikleýin önümçilikden, FOT we önümçilikden, ýük daşama çenli siziň bilen işleşeris.Metal awtoulag bölekleri, elektron bölekleri, 3C elektron bölekleri, takyk lukmançylyk bölekleri ýaly takyk metal önümlerini ýasap bileris!

hakda
hakda
hakda

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Salam-Tech” önümçilik enjamlary

Esasy önümçilik enjamlarymyz göni Germaniýadan getirilýär.

“Salam-Tech” önümçilik enjamlary (2)
Salam tehnologiýa önümçilik enjamlary (1)

Güýçli gözleg we güýç

Gözleg we gözleg merkezimizde 15 inersenerimiz bar, olaryň hemmesi Hytaýyň Ylym we Tehnologiýa Uniwersitetiniň lukmanlary ýa-da mugallymlary.

biz hakda

Hil kepilligi

Gaty hil gözegçiligi, köpçülikleýin önümçilikden soň önümi berk barlamak

4

OEM & ODM kabul ederliklidir

Hytaýda bir bitewi metal bölekleri bilen üpjün ediji

5
6

Hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

Sitirlemek üçin haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa, arkaýyn habarlaşyň.

hyzmatdaş

2017-nji ýylda halkara işewürlik depesini iberdik.Ningbo, ingNingbo Jiehuang Çiýang Elektrik Tehnologiýa Co., Ltd.internationalhli halkara işewürligimiz bilen iş salyşmak. Biziň toparymyz bäsdeşlik bahasy, durnukly öndürijiligi we ýokary tehnologiýasy bilen adaty metal önümleri üçin köp sanly meşhur kompaniýa tarapyndan ileri tutulýan üpjünçi hökmünde saýlandy. Biz siziň üçin gowy işewür hyzmatdaş bolmak isleýäris uzak wagtlap Hytaýda.Sitirlemek üçin haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa, arkaýyn habarlaşyň.OEM metal bölekleriňiz hoş geldiňiz.Netijeli we dostlukly satuw toparymyz size elmydama örän bäsdeşlikli sitatalar we ähli soraglaryňyza çalt jogap berer.

MIM hyzmatdaşyňyzyň ilkinji saýlamagy bolar diýip umyt edýärin!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň