Metal sanjym galyplary

Çözüw

JIEHUANGMIM galyplaryýönekeý we çylşyrymly metal böleklerini çalt öndürmek bilen wagt talap edýän işleýşi azaldýar.MIM galyplaryaerokosmos, awtoulag, enjamlar, kompýuterler, lukmançylyk, stomatologiýa we ortodontiki enjamlar ýaly dürli pudaklarda ulanmak üçin ajaýyp saýlawlardyr.Adaty agramy 100 gramdan az we ululygy 0,5 ~ 20μm bolan möhüm bölekleri öndürmek MIM (metal sanjym galyplary), TiMIM galyplary (titanium galyplary) we keramiki poroşok sanjym galyplary üçin ajaýyp.JIEHUANG metal önümleri, müşderileriň gözleg we başlangyçlaryny goldamak üçin MIM ýaly çalt öwrümli 3D çap edilen prototipi hödürleýär.

MIM metal sanjym galyplary

Üçinmetal sanjym galyplaryprosesi, köp sanly metal erginleri elýeterlidir, esasan, poslamaýan polatdan, titandan we Zirkoniýadan (keramiki sanjym) dürli görnüşleri öz içine alýan gurluş we bezeg takyk mehaniki böleklerini öndürmek we gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.JIEHUANG MIM:
1.Bu material görnüşine austenit poslamaýan polat materiallary girýär316L, 304seriýalary we ş.m.
2. ýaly poslamaýan polat seriýalary ýaly ýagyş17-4PH, SUS631we başgalarýokary güýçli poslamaýan polatsanjym materiallary;
3.SUS440martensitiki gurluş poslamaýan polatdan sanjym materiallary, gurallarda, lukmançylyk enjamlarynda, sagat enjamlarynda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.
Metal bölekleriňiziň materiallary barada aýdanymyzda, metal önümleriniň ulanylyşyna görä size hünärli maslahat bereris.

2

Metal sanjym galyplaýyş çydamlylyk diagrammasy

3

MIM-iň böleklerini düzmek üçin laýyk ölçegden habaryňyz ýokmy?A saýlanyňyzda haýsy gurallary saýlasaňyzam, barlaňmetal sanjym galyplaýyş kompaniýasyyzygiderli komponentleri täsirli we gaýtalap berýär.Adaty gurallaşdyryş proseduramyz önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak we çykdajylaryňyzy azaltmak üçin edilýär.

Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

Metal sanjym galyplary

Stepdim1Baglaýjy- metal sanjym galyplaýyş işiniň özeni.Inposlamaýan polatdan sanjym galyplary, baglaýjy, sanjym galyplary üçin suwuklygy ýokarlandyrmak we ykjam görnüşini saklamak üçin iň esasy iki wezipä eýedir.

Stepdim2 :Feedstock- Birleşmek, bitewi iýmit almak üçin metal poroşoky baglaýjy bilen garyşdyrmakdyr.Iýmit materialynyň tebigaty finalyň häsiýetlerini kesgitleýärsanjym görnüşli önüm, bu etap ädimi örän möhümdir.Bu baglaýjy we poroşok goşmagyň usuly we yzygiderliligi, garyşyk temperaturasy we garyjy enjamyň aýratynlyklary ýaly dürli faktorlary öz içine alýar.

Stepdim3 :Galyp- Iýmit mallary ýokary basyş astynda galyp boşlugyna sanjylýar we ajaýyp çylşyrymly gurluşlary döretmäge mümkinçilik berýär.Komponent aýrylandan soň "ýaşyl bölek" diýilýär.

4-nji ädim:Karz bermek-"Greenaşyl komponent" baglaýjyny aýyrmak üçin gözegçilik edilýän proseduradan geçensoň, indiki tapgyra taýyn.Karz bermek prosesi gutarandan soň, komponent "goňur" diýilýär.

4

5-nji ädim:Günäkärlemek- MIM prosesiniň iň soňky ädimidir, sinterlemek “goňur” bölek tozan bölejikleriniň arasyndaky gözenekleri ýok edýär.MIM önümlerini doly dykyzlyga ýa-da doly dykyzlyga ýakyn ediň.poroşok metallurgiýasynda süzme prosesiörän möhümdir.

5

Stepdim6: Adatyporoşok metallurgiýa usulymetal sanjym galypdyr.Sinterden soňky bejergi(takyk basmak, togalanmak, ekstruziýa, söndürmek, ýerüsti söndürmek, ýag çümdürmek we ş.m.) ýokary takyklyk talaplary, ýokary gatylygy we ýokary aşaga garşylygy bolan eserler üçin zerurdyr.

Iş bölegi gaýtadan işlenenden soň birneme ýoýulýar we üýtgedilmeli bolar. Bar bolan şekillendiriş gurallary ýönekeý dizaýndyr we diňe bir iş eserini gaýtadan işläp we şekillendirip biler, bu bolsa işiň pes netijeliligine we önümiň ýokary çykdajylaryna sebäp bolar.Mundan başga-da, şekillendiriş gurallary diňe belli bir ululykdaky iş bölekleri üçin ulanylyp bilner;şekillendirilmeli iş böleginiň ululygy bu aralykdan uly bolsa, ulanyp bolmaz.Gymmatlykdan soň, gurallary çalyşmaly, bu bolsa iş netijeliligini hasam peseldýär.

6

7-nji ädim: Awtomatiki kesgitlemek + Önümleri el bilen barlamak MIM ÖNÜM

7
8

Bellik:

Günäkärlenenden soň

Soňgünäkärlemek, ikinji derejeli amallar

JIEHUANG, komponentleriňiz ähli hökmany materiallardan doly boşadylandan soň ölçegli gözegçiligi güýçlendirmek üçin köp sanly ikinji derejeli amallary üpjün edýär:

Işlemek

ýerüsti taýýarlyk

Süzgüç döwründe bölekler ýoýulyp, gaçyp ýa-da süýräp başlap biler.Aboveokarda agzalan proseduralar bu meseleleri düzedýär we bölegini öňki dizaýnyna getirýär.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň