MIM TOOLING WE DIZayn

surat1

Esasy tehnologiýalaryň we başarnyklaryň birimetal sanjym galyplary gurallaryň dizaýny we öndürilmegi (MIM).Dizaýn üýtgeşmelerine garşy durmak we müşderileriň möhüm isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýeterlik ukybymyz bar.Bu surat, JIEHUANG-yň müşderileriniň MIM galyndysy

Önümçiligimiz MIM gurallary, içerki göterijiler bilen 16 boşluga çenli gyzgyn işleýän gurallary we sapak goýmalarynda berk çydamlylygy almaga ukyply (gymmat sapak işlemeginden gaça durýar) 16 boşluga çenli gyzgyn işleýän gurallary öz içine alýar.Taslamanyň aýratyn zerurlyklaryna baglylykda, mis we grafit üwürip bileris (guralda gaty inçe jikme-jiklikleri gazanmak üçin grafit üwelen elektrodlar ulanylýar).Iň soňky sim EDM tehnologiýasy JIEHUANG MIM tarapyndan ulanylýar we ol doly CAD / CAM integrirlenendir.Bu tehnologiýany, tejribäni we tejribäni ulanyp, her taslama we amaly programma üçin doly önümçilik çözgüdi berýäris.

Gurşun pes wagty, içerki gurallar bilen üpjün etmek endiklerimiz arkaly mümkin bolýar, bu hem galyplaýjy enjamda öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin gural dizaýnynda täzelenmäge mümkinçilik berýär.8–16 boşlukly gural döredip we ýekeje galyplaýjy enjamda programmany awtomatlaşdyryp bileris, başga bir kärhana 4 boşlukly iki gural ýa-da hersi 2 boşlukly dört gural işledip biler.Bu ýokary göwrümli programmalary işleýän müşderiler üçin pul tygşytlaýar.

MIM (metal sanjym galyplary) galyndy dizaýny ýönekeý iş däl.Metal sanjym galyndy bölekleri berk çydamlylygy bar we önümiň çylşyrymly gurluşynyň jikme-jikliklerine aýratyn üns berilmegini talap edýär.Gaty çydamlylygyň takyklygy, çyrasy ýok we metal sanjym galyndy bölekleriniň ýokary ýokary hilli bolmagy üçin ýokary mümkinçilikler talap edilýärMIM galyndy öndürijileri.Elektrik, awtoulag we şahsy gorag pudaklary gurallar we metal önümleri bilen üpjün edýär.

MIM galybynyň gurluşy kiçi we orta bölekleri öndürmek üçin has amatlydyr.JIEHUANG lukmançylyk enjamlary pudagyna uly goşant goşdy.Ulanylýan hirurgiki lukmançylyk gurallarynyň bölekleriniň agramylukmançylyk pudagy0,15-23.4g aralygynda.Metal sanjym galyplaýyş böleklerine sagat örtükleri, öwrümli dişli enjamlar, metal kesiji gurallar, eňekler, kesilen uçlar, JIEHUANG-nyň şu wagta çenli agramy 1KG bolan iň uly metal sanjym galyp bölekleri degişlidir.

süzülen bölekler

Takmynan 1KG metal sanjym galyndy bölekleri

Esasy gurluşyMIM galypsanjym galypyna meňzeýär.MIM galyndysynda boşluk we ýadro polat, ýapyk burç armaturlary we süýşürijiler, materialyň gowy suwuklygy üpjün etmek üçin ylgaw ulgamynyň dizaýny, derwezäniň ýagdaýy, howa çalşygy çuňlugy, galyp meýdanynyň üstki hili, we boşluk we ýadro üçin örtügi dogry saýlamak!Galyp öndürijiler we MIM galyplary, esasan, jikme-jik çyzgylaryň toplumyny öwrenýärler we synlaýarlar.Jikme-jik dizaýn, galyndy bölek materiallaryny, galyndylara we boşluga çydamlylygy, ýeriň hili we örtükleri, derwezäniň we ylgaw ölçegleri, wentleriň ýerleşýän ýerleri we ölçegleri, basyş datçiginiň ýerleşýän ýerlerini öz içine alýar.Gowaklar we sowatmak üstünlik gazananlaryň möhüm meselesi hökmünde kesgitlenildiMIM galyplaryny öndürmek.