Habarlar

 • Keramiki sanjymyň ykjam telefon garnituralarynyň haýsy artykmaçlyklary?

  Keramiki sanjymyň ykjam telefon garnituralarynyň haýsy artykmaçlyklary?

  Jübi telefonynyň bazar artykmaçlygyny gazanmagy barha kynlaşýar.Usangyçdan we materiallardan tapawutlandyrmak, öndürijileriň gözleýän ugruna öwrüldi.Metalyň, aýnanyň, keramyň üýtgemegi ...
  Koprak oka
 • Keramiki sanjym galyplaýyş tehnologiýasynyň prosesi we artykmaçlyklary

  Keramika, çyzylmaýan, derä arassa, allergiki däl, reňkli we arzan bahasy sebäpli akylly eşik üçin saýlama materialyna öwrüldi.Keramiki sanjym galyplary, akylly geýilýän keramiki görnüşiň esasy galyplaýyş amallaryndan biridir ...
  Koprak oka
 • Keramiki sanjym galyp önümleriniň ulanylyşy näme?

  Keramiki sanjym galyplaýyş tehnologiýasy takyklyk bilen ösüp başlady, geçmişdäki ýokary temperaturaly oksid däl keramika (kremniniň nitridi, kremniy karbid ýaly) oksid keramikasyna (zirkoniýa, al ... ýaly) giňeldi.
  Koprak oka
 • Toplumlaýyn guýma awtoulag ýeňillige eltýär

  Toplumlaýyn guýma awtoulag ýeňillige eltýär

  Hytaýda alýumin garyndysy guýma guýma ýokary basyşly guýma, pes basyşly guýma we agyrlyk güýji guýma üç alýumin garyndy guýma prosesini özleşdirdi.Önüm ulgamy ownuk alýuminiý guýma böleklerinden we inçe ...
  Koprak oka
 • Metal poroşok süzgüç näme?

  Metal poroşok süzgüç näme?

  Poroşok metallurgiýasynda, poroşok metallurgiýa önümçilik prosesi ýa-da emele gelenden we sinterlenenden soň metal materiallary, birleşdirilen materiallary we dürli önümleri döretmek üçin çig mal hökmünde ulanylýar.Poroşok metallurgiýasy, poroşok metal si ...
  Koprak oka
 • Medisina enjamlaryny metal sanjym we galyplar

  Medisina enjamlaryny metal sanjym we galyplar

  Ownuk çylşyrymly lukmançylyk enjamlarynyň bölekleri, mikro metal sanjym galyplaryny (MIM) ulanyp, durnukly hilli köp mukdarda öndürilip bilner.Häzirki wagtda köp sanly pudak, şol sanda awtoulag, mim sarp ediş elektronikasy, howa giňişligi we ...
  Koprak oka
 • Hytaý alýuminiý guýma öndürijileri nähili?

  Hytaý alýuminiý guýma öndürijileri nähili?

  Hytaýda awtoulag alýumin zawody guýmak esasan pyýada hereketlendiriji ulgamyny, geçiriş ulgamyny, şassi ulgamyny we beýleki ulgamlary öz içine alýar, önümleriň köp görnüşi bar, esasanam önümler hereketlendirijiniň kysmy, dwigateli, ýag panasy, ...
  Koprak oka
 • Metal poroşok sanjym galyplaýyş tehnologiýasy üçin haýsy garnituralar laýyk gelýär?

  1. Metal poroşok sanjym galyplaýyş tehnologiýasy näme?Poroşok metallurgiýa dünýäsinde metal poroşok sanjym galyplary (MIM) arassa galyplaýyş tehnologiýasynyň bir görnüşidir.Alty proses MIM prosesini emele getirýär: öndürmek ...
  Koprak oka
 • Metal poroşok sanjym galyplaýyş pudagynyň häzirki ýagdaýy nähili?

  1. Metal poroşok sanjym Dünýä bazaryny emele getirýän MIM bazaryň gerimi giňelmegini dowam etdirýär, geljegiň ýokary tizlikli ösüş ýagdaýyny görkezmegine garaşylýar.Dünýä bazary nukdaýnazaryndan 2026-njy ýylda 5,26 milliard ABŞ dollaryna barabar bolup, CAGR-da öser ...
  Koprak oka
 • Täze energiýa elektrik ulaglary üçin ýeňil alýumin öndürilýär

  Täze energiýa elektrik ulaglary üçin ýeňil alýumin öndürilýär

  Täze energiýa ulaglary üçin ýeňil alýuminiý guýma mikromotor önümleriniň goldaw ukybyny güýçlendirýär.Esasanam täze energiýa ulaglary üçin alýumin reňkli guýma, gözegçilik ediji, möhürleýji bölekler we beýleki önümler öndürmekde ulanylýar ....
  Koprak oka
 • Metal 3D çaphana tehnologiýasyny nädip saýlamaly?

  Metal 3D çaphana tehnologiýasyny nädip saýlamaly?

  Birnäçe ýyl ozal metallardan 3D çap etmek diňe senagat maksatlydy.Metal 3D çap etmek indi FDM 3D printerlerinde we has arzan bahadan ýokary hilli bölekleri öndürmek üçin has ýöriteleşdirilen maşynlarda edilip bilner.3D printine göz aýlalyň ...
  Koprak oka
 • Poroşok metallurgiýa prosesi VS guýulýar

  Poroşok metallurgiýasy bilen örtük guýmagyň arasyndaky saýlama, köplenç bölek ululygyna ýa-da maddy talaplara bagly.Köplenç ulanylýan örtük guýma materiallary alýumin erginleri, magniý erginleri we sink erginleri, mis erginlerinden ýasalan guýmalar hem bolup biler ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5