poroşok metallurgiýasynda sinter prosesi nähili

Salam, dostlar! Biz hünärmentozan metal bölekleri Hytaýda öndürijiler.Bizde köpkomponentleriň poroşok metallurgiýa sintezi.Indiki, size poroşok metallurgiýasynda eminasiýa prosesiniň nähili boljakdygyny aýdaryn!

 Poroşok metallurgiýasynda süzme prosesisuw ýa-da organiki bugarmak ýa-da üýtgäp durmak, adsorbsion gazy arassalamak, stresiň ýok edilmegi, poroşok bölejikleriniň üstündäki oksidiň azalmagy, gözara materiallaryň göçmegi, gaýtadan gurulmagy we däne ösmegi ýaly birnäçe fiziki we himiki üýtgeşmeler başdan geçirilýär, şeýlelik bilen bölejikleriň arasyndaky kristal interfeýs ýokarlanýar. gözenek kiçelýär ýa-da ýitýär.Suwuk faza peýda bolanda, gaty fazanyň dargamagy we ýagmagy hem ýüze çykar.Bu prosesleriň biri-biri bilen anyk araçäkleri ýok, ýöne biri-birine gabat gelýär we täsir edýär.Metallurgiýada beýleki sinterlerden başga-da, poroşok metallurgiýasy bilen öndürilen ähli önümleriň reaksiýasy çylşyrymly.1942-nji ýylda nemes GF Schutig sinter temperaturasynyň elektromotiw güýje, çözülişine, dykyzlygyna, mikrostrukturasyna, süzülen bedeniň mehaniki aýratynlyklaryna täsirini ölçemek üçin fiziki we himiki gözleg usullaryny ulandy we sinterlemegiň gaty çylşyrymly bir işdigini anyklady.1949-njy ýylda ABŞ-ly GCKuczynski metal şarlaryň we metal plitalaryň sintezini öwrendi we sintez wagtynda material göçüminiň esasan diffuziýa arkaly amala aşyrylandygyna ynanýardy.Olaryň işi sinter teoriýasyny öwrenmegi täze tapgyra çykardy.Soňky gözleg işleriniň köpüsi, süzgüç wagtynda maddy göçmek mehanizmine gönükdirildi.

Süzgüç wagtynda maddy göçmegiň bäş mehanizminiň bardygyna ynanýarlar: ýelimli ýa-da plastmassa akym, bugarmak we kondensasiýa, göwrümiň ýaýramagy, däne araçäginiň ýaýramagy we ýerüsti diffuziýa.Aragatnaşykdaky iki sferik bölejik sintez edilende, kontakt boýunyň radiusynyň ösmegi, süzme wagty bilen aşakdaky ýaly bolup biler:

Süzmek prosesi Sinterlenen bedeniň okislenmeginden ýa-da himiki täsirlerden gaça durmak üçin gorag atmosferasy bolan sintezleýji peçde geçirilmelidir.Tebigy gaz, gaz, nebit we elektrik ýaly ýylylyk çeşmesi hökmünde ulanylyp bilinýän köp sanly peçler bar.Elektrik ýyladyş peçleri tygşytly we amatly, sazlamak we dolandyrmak aňsat.Köplenç ulanylýan gorag atmosferasy wakuum, argon, geliý, azot, kömürturşy gazy we beýleki inert gazlar we wodorod, ammiakyň dargamagy, kömürturşy gazy, tebigy gazyň öwrülmegi we beýleki azaldýan gazlardyr.

Süzülen önümleriň öndürijiligini we ululygynyň we görnüşiniň takyklygyny has-da gowulandyrmak üçin köplenç şekillendiriş, timarlamak, repressiýa etmek, ýag çümdürmek, mehaniki gaýtadan işlemek, ýylylygy bejermek we beýleki indiki amallary amala aşyrmak zerur.

Sanjym galyplaýyş prosesi

 

poroşok metallurgiýasynda süzme prosesi


Iş wagty: Iýul-29-2022