Medisina enjamlaryny metal sanjym we galyplar

Ownuk çylşyrymly lukmançylyk enjamlarynyň bölekleri mikro ulanyp, durnukly hilli köp mukdarda öndürilip bilnermetal sanjym galyplary (MIM).

Häzirki wagtda pudaklaryň giň toparyawtoulag, sarp ediş elektronikasyny, howa giňişligini we goranyşy, ortodontikany we mim-i deňeşdiriňlukmançylyk enjamlaryykjam, ýeňil, ýokary çydamly, çylşyrymly şekilli böleklere islegiň artýandygyny görýärler.

Lukmançylyk enjamlary üçin komponentler döredilende, adaty işleýiş we sanjym galyplary, esasanam komponentler has kiçi bolup, has köp hereket etmegi talap eden mahaly peýdalary we kemçilikleri hödürleýär.Metal sanjym galyplary (MIM) diýlip atlandyrylýan gibrid proses, adaty poroşok metallurgiýasynyň maddy çeýeligini plastmassa sanjym galyplarynyň galyplaýyş mümkinçilikleri bilen birleşdirýär.Karar bermek prosesi köp sanly möhüm pikirleri öz içine alýar, şol sanda material saýlamak, bölek ululygy, göwrüm we çydamlylyk.

 lukmançylyk (2)

material

Micro MIM metal sanjym galyplary, metal çig mal ulanýan we plastmassa sanjym galyplary bilen deňeşdirilýän prosedura.Ownuk, takyk we ýokary öndürijilikli bölekleri köpçülikleýin we netijeli öndürmek üçin, poroşok metal çig mallary ýokary basyşda we temperaturada bejerilýär.Synag usuly bilen ýokary hilli mehaniki häsiýetler, şeýle hem ajaýyp güýç, süýümlilik we magnit duýgurlygy öndürilýär.Bu hirurgiki gurallar, emeli bogunlar we elektrokardiostimulýatorlar üçin aýratyn geometriýa bilen has kiçi, örän takyk bölekleri öndürmek üçin ajaýyp.

 

 

Bölekleriň ululygy

MIM teoretiki dykyzlygynyň 95-den 98 göterimine deň işlenen komponentlerden has arzan bahada ýetip biler we dürli materiallardan ýasalan ownuk çylşyrymly geometrik bölekleri köpçülikleýin öndürmek üçin has amatly bolar.

 

 

göwrümi

Köpçülikleýin önümçiligi ygtybarly hil bilen awtomatlaşdyrmak üçin MIM ajaýyp.Işlemek köplenç aýlawyň has uzyn bolany sebäpli, takyk çydamlylyk bilen çylşyrymly şekilleri talap edýän pes hasyllylyga has laýyk gelýär.Başga bir tarapdan, programmanyň ähmiýetli çydamlylygy az bolsa, MIM bilen az iş edip bolýar.TheMIM galyndysy talap edilýärbaşlangyç maýa çykdajylary, ýöne bu çykdajy köpçülikleýin önümçiligiň dowamynda amortizasiýa edilse, çalt öwezini dolup biler.

 lukmançylyk (3)

Inerener JIEHUANG CHIYANG ünsi jemleýärMIM tehnologiýasywe ösüş meselelerini bilelikde çözmek üçin gaýtadan işleýän kompaniýalar.Iň soňunda ulanylan tehnologiýa garamazdan, iki amalda-da tejribeli inersenerler dizaýn üýtgeşmelerini teklip edip we önümden iň gowy öndürijilik gazanmak üçin giriş hödürläp bilerler.Elbetde, amallary orta akymlara geçirip bilseňiz, dizaýn pikirlerini öňe sürmek wagt we çykdajylary tygşytlap biler.

 


Iş wagty: Noýabr-16-2022