Metal poroşok sanjym galyplaýyş tehnologiýasy üçin haýsy garnituralar laýyk gelýär?

1. Metal poroşok sanjym galyplaýyş tehnologiýasy näme?

 

Dünýädeporoşok metallurgiýasy, metal poroşok sanjym galyplary (MIM) arassa galyplaýyş tehnologiýasynyň bir görnüşidir.Alty amal MIM prosesini emele getirýär: poroşok öndürmek, ony baglaýjy bilen birleşdirmek, sanjym galyplary, peseldiji we peseldiji serişdäni goşmak, sintezlemek we bejermek we gutarmak.

 

Jikme-jiklikler şeýleräk: MIM önümçiligine aşa ýokary basyşly suw atomizasiýa usuly ýa-da gazy atomlaşdyrmak usuly bilen 0-30 mikron aralygynda gaty az metal tozy bölejikleriniň ululygy gerek;Garylan poroşok we baglaýjy: metal poroşok we organiki baglaýjy bölejiklere doly garylýar we garyndy bölejikleri plastik ýagdaýa gyzdyrylýar;Sanjym galyplary: garyndyny galyndy boşlugyna gysmak üçin sanjym galyplaýyş maşynynyň üsti bilen başlangyç boş bölekleri emele getirýär;Baglaýjy baglaýjy: himiki ýa-da termiki bölüniş usuly bilen, bölek böleklerindäki baglaýjyny aýyrmak, diňe metal ýa-da diňe birneme baglaýjy galyndy bölekleri bilet almak;Sinterlemek we bejermek: galyndy baglaýjyny mundan beýläk aýyrmak üçin bejermek üçin bölekler peçlere iberilýär;Bejergiden soň: ýylylygy bejermek, himiki ýylylygy bejermek, bug bilen bejermek we bölekleriň içki gözeneklerini azaltmak, bölekleriň dykyzlygyny ýokarlandyrmak, bölekleriň berkligini ýokarlandyrmak, poslama garşylyk we könelişme garşylygy we ş.m. arkaly emele gelýär soňky bölekler.

 MIM SINTER BÖLÜMLERI

2, Metal poroşok sanjym galyplaýyş tehnologiýasy üçin haýsy garnituralar laýyk gelýär?

 

China MIM häzirki wagtda sagat, ownuk lukmançylyk enjamlary, sport enjamlary, ýeňil ýarag we beýleki önümler ýaly dürli önümlerde giňden ulanylýar.Adaty işlemegiň täsirli goşmaça tehnologiýalarynyň biri bolan MIM tehnologiýasy, materiallary ulanyp we çylşyrymly gurluşly önümleri adaty işleýişden has täsirli edip biler.

 

MIM tehnologiýasy üçin ulanylýan gaýtadan işlemegi aşakdaky ýagdaýlara bölüp bolar:

 

1, adaty kesmek ýa-da üwemek prosesinde maddy ýitgiler gaty uly we gaýtadan işlemek döwri çykdajylary azaltmak üçin MIM tehnologiýasy üçin amatly uzyn böleklerdir.

 

2, MIM köpçülikleýin önümçilik bolup biler, belli bir köpçülikleýin önümçilik şertlerine laýyk bolup biler, ýöne isleg MIM tehnologiýasy üçin amatly galyndy bölekleriniň bahasyndan pesdir.

 

3. Titan we nikel garyndysy ýaly kesmek kyn metallar üçin önümçilik üçin MIM tehnologiýasy göz öňünde tutulyp bilner.Önümleriň takyklygy adaty gaýtadan işlemek bilen deňeşdirilende gowulaşar we materiallar tygşytlanar.

 

4, ýerüsti sapak, ýapyşmak, kesiş we beýleki bölekler ýaly çylşyrymly geometrik şekilli, adaty poroşok metallurgiýasyndaky şular ýaly böleklere ýetmek kyn, kesiş prosesinde köp okly bölekleriň ýa-da köp işleýän gaýtadan işleýän stansiýany üýtgetmeli. MIM tehnologiýasyny gaýtadan işlemek üçin amatly bölekler.

 

5. Dürli materiallaryň kombinasiýasy bilen gaýtadan işlenmeli bölekler, mysal üçin metal we keramiki materiallaryň kombinasiýasy bilen gaýtadan işlenýän bölekler ýa-da gaty magnit - ýumşak magnit, magnit - magnit däl, geçiriji ýaly dürli materiallar bilen örtülen bölekler. - izolýasiýa materiallary.

 

3, Metal poroşok sanjym galyplaýyş tehnologiýasy üçin haýsy materiallar amatly?

 

MIM tehnologiýasy, has giň materiallara degişlidir.Aslynda, ereýän nokat süzgüç temperaturasyndan ýokary bolsa, poroşok materiallaryny MIM tehnologiýasy bilen bölekler edip bolýar.Ykdysadyýeti göz öňünde tutsak, häzirki wagtda köplenç ulanylýan materiallara esasan demir bazasy, nikel bazasy, pes ergin, gaty ergin we ş.m. girýär. JIEHUANG CHIYANGMIM böleklerini öndürijidemir poroşok sanjym galyplary üçin gara we nikel esasly garyndy metal poroşok materiallaryny hödürleýär, material öndürijilik görkezijileri pudagyň ösen derejesine ýetýär.

 

Haryt kategoriýasy Material Dykyzlygy Arza
Patent seriýasy tozy 30CrMnSiA ≥4.2 Harby senagat, tehnika
12Cr12M0 ≥4.1
Nikel esasy garyndysy 316L ≥4.4 Lukmançylyk gurallary, sagatlar, ätiýaçlyk şaýlary
H13 ≥4.0 Awtoulag serişdeleri, tehnika
304L ≥4.0 Enjamlar, bölekler
Nikel esasy garyndysy 718-nji ýylda ≥4.1 Harby gurluş bölekleri
625-nji ýylda 4.1≥

 

 


Poçta wagty: 27-2022-nji oktýabr