“Die Casting” prosesi näme?Pressokary basyşly alýuminiý guýma prosesi

https://youtube.com/shorts/nJxFHZAQ7bw?feature=share

Alýuminiý guýma guýma basyş guýma bölekleriniň bir görnüşidir, oturdylan basyş guýma galyndy guýma maşynyny ulanmak, alýumin ýa-da alýuminiý garyndy garyndy guýma maşynyna guýlan suwuklyga gyzdyrmak, aglamak, guýma maşynlary guýmak, alýumin ýa-da alýumin garyndy bölekleriniň galyndy çäginiň görnüşini we ölçeglerini guýmak, şeýle böleklere köplenç diýilýäralýumin.

Alýuminiý guýma guýma dürli ýerlerde dürli atlara eýe, meselemlýuminiý guýma bölekleri, alýuminiý guýma bölekleri, alýuminiý guýma bölekleri, alýuminiý guýma bölekleri, alýuminiý guýma bölekleri we ş.m.

Alýumin we alýumin ergininiň gowy likwidligi we plastikligi sebäpli, guýma gaýtadan işlemek basyş guýýan maşyn guýma, alýuminiý guýma her dürli çylşyrymly şekilli bölekleri ýasap biler, şeýle hem bölekleriň ýokary takyklygyny we gödekligini döredip biler, şeýlelik bilen guýma mehanikasyny ep-esli azaldar. gaýtadan işlemek kuwwaty we alýumin ýa-da alýumin garyndy guýma ätiýaçlygy, elektrik, metal materiallary tygşytlamak bilen çäklenmän, zähmet çykdajylaryny hem tygşytlaýar;Alýumin we alýumin erginleri ajaýyp ýylylyk geçirijiligine, ownuk agyrlyk güýjüne we ýokary işleýiş ukybyna eýe;Şonuň üçin alýuminiý guýma awtoulag öndürmekde, içerki ýangyç dwigateli öndürmekde, motosikl öndürmekde, motor öndürmekde, nebit nasosyny öndürmekde, geçiriji maşyn öndürmekde, takyk gurallarda, abadanlaşdyryşda, elektrik gurluşygynda, binagärlik bezeginde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Alýuminiý guýma guýma awtoulag bölekleri, alýuminiý guýma awtoulag dwigateli armaturlary, dwigatel silindriniň alýuminiý guýma guýusy, dwigatel silindriniň alýumin örtük silindri, dwigatel silindriniň klapan rokeri, alýuminiý guýma klapan podşipnikleri, alýuminiý guýma kuwwatly esbaplar, alýuminiý guýma motor gutarýan örtük, alýumin örtük guýma, alýuminiý guýma gabyk nasos gabygy, alýumin örtük guýma gurluşyk bölekleri, alýumin örtük guýma bölekleri, alýumin örtük guýma bölekleri, böwet guýýan alýumin örtük bölekleri tigirler ýaly.

 

Biz Hytaýda bir bitewi metal bölekleri bilen üpjün ediji.Öňdebaryjy enjamlar we güýçli önümçilik kuwwaty bolan 160T-400T öl guýma maşynlary, CNC tornalary, işleýiş merkezleri we ş.m. bar.Şol bir wagtyň özünde, önümiň hiline gözegçilik etmek we üpjün etmek üçin zawod şekil ölçegi bilen enjamlaşdyrylandyr.Ölçeg guraly, gatylygy barlaýjy we beýleki synag gurallary.Awtoulagda we motosiklde guýulýan aksesuarlarda, esasanam Europeewropada we Amerikada meşhur tehnologiýamyz bar.

 

Alýuminiý guýma pudagynyň dört esasy prosesi garyşdyrmak, kadalaşdyrmak, söndürmek we gyzdyrmakdyr.Bu dört proses, guýma önümçiliginde “dört ot” hökmünde bellidir.Inguýma prosesisöndürmek bilen gyzgynlygyň arasyndaky baglanyşyk gaty ýakyn.

Annealing, dürli materiallaryň saýlanylyşyna görä, degişli temperaturada gyzdyrylanda, demir bölegi deňagramlylyga ýakyn içki gurluşyna ýetmek üçin ýuwaş-ýuwaşdan sowadylýar.Kadalaşdyrmak, iş bölegini degişli temperaturada gyzdyrmak we soňra howada sowatmakdyr.Esasan materialyň kesiş funksiýasyny gowulandyrmak üçin ulanylýar we örtük guýulmagynyň soňy ýaly ýokary däl käbir bölekler üçin hem ulanylyp bilner.Söndürmek, suwda ýa-da çalt sowadyş wagtynda söndürilen beýleki organiki däl duz erginleriniň gurluşygydyr, bu amaldan soň polat öndürmek kyn bolar, ýöne polat döwüler.Polat bölekleriniň çişligini azaltmak üçin, söndürilen polat bölekleri uzak wagtlap adaty temperaturadan 650 gradusdan pes temperaturada ýerleşdirilip, soňra sowadylýar, temperatura diýilýär.

Alýumin we guýma alýuminiý garyndysynyň ulanylmagy gowy likwidlilige we plastisitlilige eýedir, şonuň üçin her dürli çylşyrymly görnüşi ýasap bilersiňiz, guýma guýma, ýokary takyklyk we ýerüsti gutarnykly guýmalarda alýumin erginini we alýumin ergin garyndysyny ulanmak kyn; , guýma mehaniki gaýtadan işleýiş ukybyny ep-esli derejede peseldýär, zähmet güýjüni ep-esli peseldýär we elektrik, metal materiallaryny tygşytlaýar.Içerki ýokary hilli we daşarky hili sebäpli, alýuminiý guýma bölekleri awtoulag önümçiliginde, içerki ýangyç dwigateli öndürmekde, motosikl öndürmekde, motor öndürmekde, motor öndürmekde, takyk gurallarda, abadanlaşdyryşda, elektrik gurluşygynda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. kasting pudagynyň täze halaýanlary.


Iş wagty: Iýul-20-2022