Sink ergininiň guýulmagy näme?

Taslamasy we ösüşisink öl guýma prosesi.Die guýmak takyk guýma usuly bolup, metalyň çylşyrymly metal galypda eremegine mejbur etmek üçin ýokary basyşy ulanýar.Bu takyk guýma usulydyr.Hytaýda sink garyndysy guýma pudagy esasan Pearl River Delta, Wenzhou, Zhejiang-da jemlenendir, ýöne tehnologiýanyň kämillik derejesi we gaýtadan işleniş derejesinden soň tutuş proses,ningbo beilun dai guýma öndürijisi.Senagat seljermesi, ýokary hilli sink garyndy önümleri, dongguan die guýma zawody, dongguan die guýma öndürijileri we müňe çenli doly däl statistikasy bolan kiçi gaýtadan işleýän zawodlar edilermi?Ilki bilen içerki guýma pudagynda!Senagatyň pes derejesi sebäpli, belli bir derejede, guýulýan gaýtadan işleýän zawodyň Dongguan şäherinde birneme ýaýrandygyny aýdyp bolar, käbir enjamlary işe başlamak üçin birnäçe otag almak üçin birnäçe maşgalasy bar. guýma gaýtadan işlemek bilen meşgullanmak.Industryöne senagat ölçeglerine öwrülen kompaniýalar kän.Sink ergininiň guýulmagy beýleki emele getiriş amallaryna meňzemeýär.Gowy guýma önümini öndürmek isleseňiz, gowy guýma maşyny bolup bilmez.Gowy önüm öndürmek üçin galyndy, ölen guýma maşynynyň we öl guýma prosesiniň utgaşmasy bolmaly.Sink ergininiň guýma guýma aýratynlyklary aşakdakylar:

1. Plastiki sanjym galyplaryndan has agramy we güýji bar.

2. Dökümiň ​​oňat ýerine ýetirilmegi, guýma çylşyrymly görnüşi, inçe diwar takyk bölekleri, guýma ýüzi tekiz bolup biler.

3. faceerüsti bejermek: elektroplatirlemek, pürkmek, boýamak.

4. Eredilende we guýlanda, demir siňdirilmez, poslama ýa-da ýelmeýän galyp ýok.

5. Gowy mehaniki häsiýetler we otag temperaturasynda geýim garşylygy.

6. Pes ereýän nokat, 385 at-da ereýär, alýumin garyndysynyň guýulmagyndan emele gelmek has aňsat

7. Sink garyndysy güýçli üç ölçegli duýga eýedir we ýuwulmaly bolandan soň, ýüzü granul ýa-da gyrmyzy bolar.Polishing fiziki görnüşini düýbünden üýtgedip bilmez.

8. Sink garyndy senetleri we relýef nagyşlary aýdyň we giňden ulanylýar, ýöne ýokary tehnologiki derejäni talap edýär we üstünde az mukdarda indentasiýa ýa-da burma bolar.


Iş wagty: Iýul-14-2022