MEDIKO bilen hekaýamyz.

MEDIKO öýken anyklaýyş we gözegçilik üçin lukmançylyk ulgamlaryny öndürýär we satýar.

Hekaýamyz 2016-njy ýylda başlandy.

Derňewi 2016-04-22-den aldyk (çyzgy 2D we 3D CAD, 2D çydamlylygy ýa-da böleklere degişli goşmaça bellikleri öz içine alýar)

surat1

Çyzgyny 2 hepdeden barlandan soň, DFM hasabatyny hödürledik

surat2

Enginehli inersenerler onlaýn söhbetdeşliklerden soň, inerener jenap Maýk Lipponnen myhmançylyga geldiJIEHUANG ÇYANGwe biziň bilen ahyrky söhbetdeşlik ediňMIM kompaniýasy.

surat3

Şondan soň biz başlaýarysMIM galyplarywemetal sanjym galyp görnüşi, ýagny 2016-5-30

30 günden soň MIM Molding gutardy, ýagny 2016-6-30

surat4

15 günden soň MIM nusgalary gutardy,metal sanjym galyndy önümiajaýyp, plastmassa bölegini gaty gowy gabat getiriň.Lukmançylyk pudagynda ulanylýan metal komponentleri gaty takyk bolmaly.Lukmançylyk enjamywe enjam öndürijiler berk düzgünleşdiriji düzgünlere tabyn bolýarlar, şonuň üçin öndürijilik ýa-da ygtybarlylyk barada alada etmäge wagtlary ýok.

surat5
surat6
surat7

20 günden soň tassyklamalary MEDIKO-dan aldyk,
Wagt 2016-8-5

5000 bölekden ybarat ilkinji köpçülikleýin önüm öndürmek üçin 30 gün sarp etdik, Gowy gaplamak.

surat8
surat9

2018-nji ýyldan başlap, takmynan 50000 sany kompýuter hödürlediklukmançylyk MIM önümlerientek.

Bu önüm gaty kyn.

1.Lukmançylyk önüminiň agramy 48g-e ýetýär we bu önümde has uly önümMIM senagaty.
2.Önümiň gurluşy çylşyrymly, L görnüşli gurluşy görkezýär.Süzmek prosesinde deformasiýa aňsat.
3.Demir önümi plastmassa bölekleri bilen doly gabat gelmeli,
4.Önüm gurnamasynda köp sanly nurbat deşikleri bar.Positionagdaýyň gyşarnyksyz bolmagy üçin galyp we süzgüç prosesine gözegçilik edilmeli.
5.Önümiň daşky görnüşi aýna ýalpyldawuklygy talap edýär

Näme üçin bu önüm CNC enjamy däl-de, metal sanjym galyplaryny saýlaýar?

CNC işlemegiň kemçilikleri:

1. Önümçiligiň pesligi we ýokary bahasy

2. Topary gaýtadan işlemek, durnuksyz hil, pes takyklyk,

3. laborokary iş güýji, has köp işleýän işgär,

4. Freygy-ýygydan gaýtadan işlemek dolanyşygy.

5. Howpsuzlygy goramak ýeterlik däl

Metal sanjym galyplary (MIM), durnukly hilli çylşyrymly lukmançylyk takyk enjamlarynyň böleklerini köpçülikleýin öndürmek üçin örän amatlydyr.Hirurgiki gurallarda, emeli bogunlarda we elektrokardiostimulýatorlarda ulanylýar.Metal sanjym galyplary, deňeşdirilen işlenen böleklerden has arzan bahada teoretiki dykyzlygynyň 95-den 98 göterimine ýetip biler.

JIEHUANG ÇIYANG Hytaý ýalymetal sanjym galyplary öndüriji, MIM hyzmat prosesi aşakdaky ýaly:

surat10

Metal sanjym galyplaryköpler üçin iň gowy saýlawdyrlukmançylyk önümleri.Implantlary, hirurgiki gurallary we enjamlary, telemedisina gurallaryny, anyklaýyş gurallaryny we stomatologiýa gurallaryny şekillendirip bilýäris.Amal mümkinçiliklerimiz aşakdakylary öz içine alýar, has giňişleýin l üçin basyňMIM önümleri.

- hirurgiki gysgyçlar.

- Dyz dyrnaklarynyň elementleri

- Aýaklar üçin ýaýlar

- Operasiýa üçin elde aýlanyş çäklendiriji

- Haýwanlar üçin implantlar

- Bir gezek ulanylýan lukmançylyk enjamlary

- Bir gezek ulanylýan implant galyplary

- Pyçak gurallary

- Implantlar we operasiýalar üçin düşünje enjamlary

- Pyçaklaryň we skelpelleriň şahalary

- Daşarky we oturdylýan nasoslar

- Derman bermek üçin ruçkalar

- Kislorod üçin konsentratorlar

Şeýle hem, goşulan dürli bahalary berip bilerisýerüsti bejergiler, 1-nji we 2-nji derejeli lukmançylyk enjamlary üçin esasy biokompatisiýa ýa-da lukmançylyk derejesiniň standartlaryna laýyk gelmek üçin elektro polishing, Teflon örtük ýa-da hrom örtük ýaly.Elbetde, öndürijilere poslamaýan polatdan, titandan we kobalt-hrom ýaly adaty gara erginlerden birini saýlamaga mümkinçilik berýäris.