Poroşok metal önümçiligi hyzmaty çözgüdi

Güýçli metal böleklerini öndürmek üçin nädip dizaýn etmeli?

Gadyrly dost, bulary ulanyp bilersiňizporoşok metal dizaýnyPoroşok metallurgiýa tehnologiýasyndan has köp peýdalanýan bir komponent döretmäge kömek eder.Bu dizaýn üçin giňişleýin gollanma diýmek dälporoşok metal bölekleri.Şeýle-de bolsa, bu görkezmelere eýermek, gural çykdajylaryny azaltmak bilen önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrar.Habarlaşyň Jiehuang, P / M öndürmek üçin poroşok metal komponentlerinden has köp peýdalanmagyňyz üçin gysga wagtda poroşok metallurgiýa kompaniýasy hökmünde.Şeýle hem, poroşok metal önümçiligini beýleki bar bolan önümçilik usullary bilen deňeşdirip bilersiňiz.Önümçilik maksatlaryňyzy ýerine ýetirmek we ondan ýokary bolmak üçin bilimlerimizi ulanyň.Başlamak üçin derrew biziň bilen habarlaşyň.Biziň höwesimiz poroşok metal dizaýny, biz kömek edip bileris!

1

POWER METAL MATERIALLAR

2

Demir esasly poroşok metallurgiýa materiallary

Demir esasly poroşok metallurgiýa materiallary esasan demir elementlerinden we C, Cu, Ni, Mo, Cr, Mn ýaly garyndy elementleri goşmak arkaly emele gelen demir we polat materiallaryndan durýar.Demir esasly önümler, poroşok metallurgiýa pudagynda materiallaryň iň öndürijidir.

1. Demir esasly poroşok

Poroşok metallurgiýa demir esasly materiallarda we önümlerde ulanylýan poroşoklara esasan arassa demir tozy, demir esasly kompozit poroşok, demir esasly erginli poroşok we ş.m. girýär.

2. PM demir esasly önümler

Adaty basyş / süzgüç tehnologiýasy, adatça, awtoulaglarda, motosikllerde, öý enjamlarynda, elektrik gurallarynda we beýleki pudaklarda ulanylýan, dykyzlygy 6,4 ~ 7.2g / cm3 bolan demir esasly önümleri öndürip biler, şok siňdiriş, ses azaltmak, ýeňil agram we energiýa tygşytlamak.

3. Poroşok sanjym galyplary (MIM) demir esasly önümler

Metal poroşok sanjym galyplary(MIM) plastmassa sanjym galyplaýyş prosesi arkaly çylşyrymly şekilli ownuk metal bölekleri öndürmek üçin çig mal hökmünde metal poroşok ulanýar.NukdaýnazaryndanMIM metal sanjym galyndy materiallary, Häzirki wagtda ulanylýan materiallaryň 70% poslamaýan polatdan, 20% pes erginli polat materiallaryndan ybarat.MIM tehnologiýasy jübi telefony, kompýuter we kömekçi enjamlar pudaklarynda giňden ulanylýar, meselem, jübi telefonynyň SIM klipleri, kamera halkalary we ş.m.

Poroşok metallurgiýa sementlenen karbid

Sementlenen karbid, esasy komponent hökmünde geçiş toparynyň refrakter metal karbidi ýa-da karbonitridli poroşok metallurgiýa gaty materialdyr.Gowy berkligi, gatylygy we berkligi sebäpli sementlenen karbid esasan kesiji gurallar, magdan gurallary, könelmäge çydamly bölekler, ýokarky çekiçler, rulolar we ş.m. ulanylýar we polat, awtoulag, aerokosmos, CNC maşyn gurallarynda giňden ulanylýar. , maşyn senagaty Galyp, deňiz in engineeringenerçilik enjamlary, demir ýol tranzit enjamlary, elektron maglumat tehnologiýasy senagaty, gurluşyk tehnikasy we beýleki enjamlary öndürmek we gaýtadan işlemek we magdançylyk, nebit we gaz baýlyklaryny çykarmak, infrastruktura gurluşygy we beýleki pudaklar.

Poroşok metallurgiýa magnit materialy

Poroşok galyplary we süzgüç usullary bilen taýýarlanan magnit materiallaryny iki topara bölmek bolar: poroşok metallurgiýasy hemişelik magnit materiallary we ýumşak magnit materiallary.Hemişelik magnit materiallaryna esasan samarium kobalt seýrek toprak hemişelik magnit materiallary, neodim, demir, bor hemişelik magnit materiallary, sintezlenen AlNiCo hemişelik magnit materiallary, ferrit hemişelik magnit materiallary we ş.m. Poroşok metallurgiýasy ýumşak magnit materiallary esasan ýumşak ferrit we ýumşak magnit kompozit materiallary girýär.

Magnit materiallaryny taýýarlamak üçin poroşok metallurgiýasynyň artykmaçlygy, magnit bölejiklerini bir domeniň ululygynda taýýarlap, basyş döwründe magnit tozynyň yzygiderli ugruna ýetip we iň soňky görnüşe ýakyn ýokary magnit energiýa önümi magnitlerini gönüden-göni öndürip biler. gaty maşyn gaty we döwük magnit materiallary üçin.Materiallar taýdan poroşok metallurgiýasynyň artykmaçlyklary has görnüklidir.

Poroşok metallurgiýa superalloýlary

Poroşok metallurgiýa superalloýlary nikele esaslanýar we Co, Cr, W, Mo, Al, Ti, Nb, Ta we ş.m. ýaly dürli garyndy elementleri bilen goşulýar. Ajaýyp ýokary temperatura güýji, ýadawlyga garşylygy we gyzgyn poslama garşylygy we beýleki giňişleýin häsiýetleri.Garyndy, aero-hereketlendiriji turbinaly şahlar, turbinaly diskler we turbinaly diskler ýaly esasy gyzgyn komponentleriň materialydyr.Gaýtadan işlemek esasan poroşok taýýarlamagy, termiki konsolidasiýa galyplaryny we ýylylygy bejermegi öz içine alýar.

Hünärmenler toparymyz, poroşok metal bölekleriň häsiýetlerine esaslanýan materiallar barada maslahat berer. Bahasy, berkligi, hil gözegçiligi we aýratyn amaly taýdan islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ulanylyp bilinjek çig malyň köp görnüşi esasy peýdalardan biridir. komponentleri öndürmek üçin poroşok metaldan peýdalanmak.Demir, polat, galaýy, nikel, mis, alýumin we titan ýygy-ýygydan ulanylýan metallaryň arasynda.Bürünç, bürünç, poslamaýan polat we nikel-kobalt erginleri, wolfram, molibden we tantal ýaly refrakter metallary ulanmak bolýar.Poroşok metal prosesi, programmaňyzyň talaplaryna laýyk gelýän özboluşly garyndylary döretmek üçin dürli metallary birleşdirmegi öz içine alýar.Güýç we gatylyk häsiýetlerinden başga-da önümçilik prosesiniň möhüm bölegi hökmünde öz-özüňi ýaglamak, poslama garşylyk we beýleki häsiýetleri düzmekde size kömek edip bileris.Metal tozanlaryň bu täsin garyndylaryny minutda 100 bölege çenli öndürip, çylşyrymly gurluşlary basyp bileris.

Basyş

Wertikal gidrawliki ýa-da mehaniki pressde goýulýar, degişli gurallar garyndysy garylandan soň polat polat ýa-da karbid ölýär.JIEHUANGdört aýratyn derejä çenli inçe jikme-jiklik bilen komponentleri basyp biler.Ululygyna we dykyzlygynyň talaplaryna baglylykda bu usul soňky dizaýnyň ähli zerur geometrik aýratynlyklaryna eýe bolan "ýaşyl" bölekleri öndürmek üçin 15-600MPa basyşyny ulanýar.Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda bölekleriň takyk gutarnykly ölçegleri ýa-da mehaniki aýratynlyklary ýok.Soňky ýylylyk bejergisi ýa-da "süzgüç" ädimi bu aýratynlyklary tamamlaýar.

3

metal sintezlemek (poroşok metallurgiýasynda sinterlemek prosesi)

Greenaşyl bölekler zerur gutarnykly güýçlere, dykyzlyklara we ölçegli durnuklylyga ýetýänçä, ojakda iýmitlenýär.Insüzmek prosesi, bölegiň esasy poroşok komponentiniň ereýän nokadynyň aşagyndaky temperaturalar, bölegi emele getirýän metal tozan bölejiklerini molekulýar birleşdirmek üçin goralýan gurşawda gyzdyrylýar.Gysylan bölejikleriň arasyndaky aragatnaşyk nokatlarynyň ululygy we güýji, komponentiň tehniki aýratynlyklaryny ýokarlandyrmak üçin ösýär.Iň soňky komponent parametrlerine laýyk gelmek üçin sinterlemek kiçelip, giňelip, geçirijiligini gowulaşdyryp we / ýa-da prosesiň dizaýnyna baglylykda bölegi hasam kynlaşdyryp biler.Süzgüçli peçde komponentler üznüksiz konweýerde goýulýar we üç esasy işi ýerine ýetirmek üçin ýuwaş-ýuwaşdan peçiň otaglaryndan daşalýar.Sykyş prosesinde tozana goşulan islenmedik çalgylary ýok etmek üçin bölekler ilki bilen ýuwaş-ýuwaşdan gyzdyrylýar.Indiki bölekler peçiň ýokary ýylylyk zolagyna geçýär, bu ýerde bölekleriň soňky häsiýetleri 1450 ° -dan 2400 ° aralygynda takyk gözegçilik edilýän temperaturalarda kesgitlenýär.Bu peç kamerasynyň içindäki atmosferany seresaplylyk bilen deňleşdirmek bilen, bar bolan oksidleri azaltmak we bu ýokary ýylylyk döwründe bölekleriň goşmaça okislenmegini togtatmak üçin belli bir gazlar goşulýar.Bölekleri doldurmak ýa-da goşmaça amallara taýýarlamak üçin ahyrsoňy sowadyş kamerasyndan geçýärler.Ulanylan materiallara we komponentleriň ululygyna baglylykda tutuş aýlaw 45 minutdan 1,5 sagada çenli dowam edip biler.

5
4

gaýtadan işlemek

Umuman ,.süzgüçli önümlergönüden-göni ulanylyp bilner.Şeýle-de bolsa, käbirleri üçinsinter metal önümleriýokary takyklygy we ýokary gatylygy we geýmäge garşylyk talap edýär, sinterden soňky bejergi zerurdyr.Gaýtadan işlemek takyk basmagy, togalanmagy, ekstruziýany, söndürmegi, ýerüsti söndürmegi, ýagy çümdürmegi we infiltrasiýany öz içine alýar.

6

Poroşok metallurgiýasynyň ýerüsti bejergisi

Duşuşyp bilersiňizporoşok metallurgiýa önümleri, aşgazana garşylygy, pos garşylygy, poslama garşylygy we poroşok metallurgiýa (dişli) bölekleriniň ýadawlyk güýjüni gowulandyrmak üçin poslamak aňsat, dyrmaşmak aňsat we ş.m. poroşok metallurgiýa dişleri.Jiehuang, üstüni has işlemek we üstüni has dykyzlandyrmak üçin tozan metal böleklerinde ýerüsti bejergini amala aşyrar.Poroşok metallurgiýa ýerüsti bejeriş amallary haýsylar?

Bäş sany umumy ýerüsti bejeriş prosesi barporoşok metallurgiýa önümçiligi:

1.Örtük:Hiç hili himiki reaksiýa bolmazdan gaýtadan işlenen poroşok metallurgiýa bölekleriniň üstünde beýleki materiallaryň gatlagyny örtmek;

2.Mehaniki deformasiýa usuly:Gaýtadan işlenmeli poroşok metallurgiýa bölekleriniň üstü mehaniki taýdan deformasiýa edilýär, esasan gysyjy galyndy stresini döredýär we ýeriň dykyzlygyny ýokarlandyrýar.

3. Himiki ýylylygy bejermek:C we N ýaly beýleki elementler bejerilen bölekleriň ýüzüne ýaýraýar;

4. Faceerüsti ýylylygy bejermek:fazanyň üýtgemegi, bejerilen bölegiň üstündäki mikrostrukturany üýtgedýän temperaturanyň siklik üýtgemegi arkaly bolup geçýär;

5. Chemicalerüsti himiki bejergisi:Bejerilmeli poroşok metallurgiýa bölekleriniň üstündäki himiki reaksiýa bilen daşarky reaktiw;

7

I HIGH GOWY SYITYASAT POWERLI METAL BÖLÜMLER SANATÇYLYKLARYAR DÜZGÜNLIGI ÜÇIN AECRATYNYZ.BIZIOL ÇÖZGÜLLERimiz, HEMMESI ÜÇIN GEREK

8
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň