poroşok metallurgiýa dişli

Poroşok metal dişli statistiki taýdan galanlaryndan aýyrmak kynporoşok metallurgiýa bölekleri poroşok metallurgiýa PM bölekleri, ýöne agramy bilen ölçelýärmi ýa-da bölekleriň umumy sanynda, poroşok metallurgiýa dişleri has uly göterim tutýar.poroşok metal bölekleri ähli görnüşli tehnikalarda, awtoulaglarda we motosikllerde.

agşam bölekleri

Poroşok metallurgiýa enjamlary az çipli we çip ýok ýokary tehnologiýanyň önümidir

Awtoulagyň we motosikliň ýokarlanmagyň ähli poroşok metallurgiýa böleklerindäki paýyndan, pozisiýanyň çalt ösmeginde poroşok metallurgiýa enjamlarynyň tutuş tozan metal böleklerinde poroşok metallurgiýa enjamlarynyň bardygyny görmek bolýar.Bölekleriň aýratynlyklaryna görä, dişli bölekleriň gurluşyna degişli bolsa we mutlak agramy hasaba alýan demir esasy böleklerdäki bölekleriň gurluşy beýleki birnäçe poroşok metallurgiýa böleklerinden has ulydyr.

surat2

Poroşok metallurgiýa dişli görnüşleri we ulanylyşy

Poroşok metallurgiýa dişli, dürli awtoulag dwigatellerinde duş gelýän umumy poroşok metal bölekleri.Singleeke-täk emele getiriş we timarlamak prosesi arkaly ölçegli takyklyk talaplaryna, esasanam dişli görnüşiň takyklygy bilen baglanyşykly talaplara doly laýyk bolup biler, goşmaça işlemegi talap etmezden.Netijede, poroşok metallurgiýasynyň aýratynlyklaryny görkezýän adaty önüm, önümçiligiň adaty mehaniki gaýtadan işleýiş usuly bilen deňeşdirilende material giriş we önümçilik ep-esli azalýar.Gabat gelýän poroşok metallurgiýa komponentleriniň mysallarybölekler kategoriýasynyň atlary: ulag dişli gutusy;podşipnik;roker goly;gyrymsy agaç;klapan gollanmasy;giriş we işleýiş klapan oturgyçlary;kamera;krank miliniň wagt kemeri tigir;suw nasosy;nebit nasos guşak tigir;sürmek;hereketlendiriji enjamlar;we CAM.dürli sinhronizator diş merkezi we ýokary we pes tizlik üçin komponent görnüşleri, debriyaj dişleri ……

P / M dişli garyşyk, emele getirmek, süzmek we taýýar önüm:

(1)Garyş.Poroşok metallurgiýa dişli önümçiligi, poroşok garyndysy we beýleki ädimlerden soň ilkinji ädim;
(2)emele getirmek.Poroşok belli bir basyş astynda zerur poroşok metallurgiýa dişli görnüşine basylýar;
(3)Metal süzme.Atmosferany goramak üçin ýokary temperaturaly peçde ýa-da wakuum peçinde.Sinterlemek prosesinde diffuziýa, gaýtadan gurnamak, birleşdirme kebşirlemek, poroşok bölejikleriniň arasynda birleşmek we eremek ýaly birnäçe fiziki we himiki prosesler belli bir gözenekli metallurgiýa önümlerine öwrülýär.
(4)Gaýtadan işlemek.Umuman, süzülen PM dişli gönüden-göni ulanylyp bilner.Someöne käbir ölçegler üçin ýokary takyklygy talap edýär we ýokary gatylygy talap edýär, poroşok metallurgiýa dişlilerine garşylygy bejergiden soň süzmeli.Mysal üçin: inçe basmak, togalanmak, ekstruziýa, söndürmek, ýag çümdürmek we ş.m.

KÖP KÖP GÜOWÇ METAL GÖRNÜŞLERI

surat3
poroşok metal bölekleri
surat5

Ulanmak bilen çykdajylary azaldyp bilersiňizPoroşok metal dişligüýjüne ýa-da hiline zyýan bermezden.In Engineeringenerçiligimiz, häzirki, has gymmat dişli öndürmek usulyndan ýyllyk sany 500 000-e çenli ýokary hilli poroşok metal dişli enjamlara bökdençsiz geçmäge kömek edip biler.

Has giňişleýin maglumat üçin habarlaşyň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň