Faceerüsti bejermek

Alýumin öndürmek üçin haýsy ýerüsti bejergiler bar?

Polishing

Alýuminiý ýerüsti bejeriş usullary dürli-dürli bolýar.Metal bölekleri, metal ýüzüni bejermek diýilýän prosedura ulanyp, boýamak üçin taýýarlanýar.Örtükler üçin öňünden bejermek, taýýarlyk üçin meşhur at.Adatça, bu metallary poslaýjy şertlerden goramak üçin fiziki päsgelçilik goýmagy göz öňünde tutýar.
Metalyň üstü bilen erginiň arasynda elektrolitiki däl himiki täsir, himiki öwrüliş örtüklerinde ulanylýan ýerüsti filmleri öndürýär.Olar ýelmeýän kristal ýa-da amorf listlerdir.Esasy metal, gorag örtügi döretmek üçin, metaldan ýasalan bejerginiň asyl metal ýüzüne garanyňda poslama az reaktiw komponentleriň birine öwrülmelidir.
Surfaceerüsti bejergisisink-alýuminiý garyndysyköplenç aşakdaky kategoriýalara bölünýär: poroşok sepmek, çörek bişirmek, passiwasiýa (fosfat, hrom, film goşmak bilen) bejermek, anodlaşdyrmak, polatlamak, elektroplatirlemek, poroşok sepmek, elektroforez, gum partlamagy, ok partlamasy Garaşyň.

111

Metal bölekleriň mehaniki prosesi başdan geçirýän prosesi, adatça sürtülme, zatlary (altyn ýaly) tekiz we ýalpyldawuk etmek üçin.

Poroşok örtük

222

Poroşok örtük enjamlary, poroşok örtügini örtügiň üstüne sepýär.Statik elektrik energiýasynyň täsiri bilen, poroşok örtügi emele getirmek üçin, tozanyň örtüginiň üstünde birmeňzeş adsorbsiýa ediler.

boýag prosesi

333

Çörek bişirmegiň hakyky prosesi, fosfatdan soň alýumin garyndysy bilen sepmeli we sepilenden soň bişirmeli.Bu örtük diňe bir poslama garşy däl, eýsem ýagty we könelişen hem bolup, ýykylmak aňsat däl.

Chrome örtügi

33344

“Chrome Plating” - elektroplizasiýa diýlip atlandyrylýan birmeňzeş, dykyz we oňat metal gatlagy emele getirmek üçin elektroliz arkaly iş böleginiň üstünde metal ýa-da ergin goýmak prosesi.Simpleönekeý düşünmek, fizikanyň we himiýanyň üýtgemegi ýa-da utgaşmasydyr.

Anodizasiýa

000

Alýumin oksidlenmegi bejermek Anodizasiýa elektrifikasiýa şertinde, alýumin bölekleri elektrolitiki öýjüge goýulýar,guýma böleklerianodlar hökmünde ulanylýar we üstünde has dykyz alýumin oksid film gatlagy emele gelýär.

Passiwasiýa

ssss

Geçiriji okislenme, alýumin ýa-da alýumin profilleri, anodizasiýa üçin amatly alýumin garyndysynyň örtük önümleriniň ýerüsti okislenmesi.
Sink-alýuminiý garyndysynyň örtügini bejermek tehnologiýasynyň ähmiýeti, ýerüsti bejerginiň üsti bilen önümiň hilini ep-esli ýokarlandyrýar, gymmatly materiallary tygşytlaýar we material üstü birleşmesini amala aşyrýar, ýekeje material bilen çözüp bolmaýan meseleleri çözýär we energiýa tygşytlamagyny gowulaşdyrýar. materiallary ýitirmezden umumy peýdalar.

Bu hakda has giňişleýin bilesiňiz gelýäradaty guýma ?Soňra alýuminiý guýma hakda jikme-jik blogymyzy okaň!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň