Wideo

Süzülen dişli näme

Süzülen Poroşok Metallurgiýa Dişleri faceerüsti gaty, süzülen poroşok metal dişli dişli önümçiligiň bahasyny azaltmak üçin elektrik geçirijilerinde has köp ulanylýar.... Elektrik geçiriji dişli ýygy-ýygydan ýokary tizlikli we ýokary ýükli şertlerde ulanylýar we diş ýüzleri süýşýän kontakt şertlerinde biri-biri bilen aragatnaşyk saklaýar.Poroşok metallurgiýa sanjym galyplary, MIM diýlip atlandyrylýan 1973-nji ýylda ABŞ-nyň Kaliforniýa şäherinde dünýä indi.Plastmassa sanjym galyplaýyş tehnologiýasyny poroşok metallurgiýasy meýdany bilen birleşdirmek arkaly oýlanyp tapylan tozan metallurgiýa galyplaýyş tehnologiýasynyň täze bir görnüşi. Poroşok metallurgiýasy, tozan metallurgiýa tehnologiýasy bilen sanjym galyplaýyş prosesine ýakyn, ilki gaty poroşok we organiki baglaýjy, 150-e çenli. ýokary temperatura ýyladyş plastifikasiýasy

Dişli tozan metallurgiýasy bilen nädip öndürilýär?

Bu enjamyň görnüşi has çylşyrymly.Bir diş çep eli, bir diş sag eli.Iň ýokary derejeli abraziw gurallary we galyndy sazlaýjy inersenerleriň ajaýyp işini ulanyp, poroşok metallurgiýa tehnologiýasyny ulanýarys.Eger şuňa meňzeş metal önümleriňiz bar bolsa, bizden baha sorap bilersiňiz we iň gowy çözgüdiňizi bereris

metal sanjym galyplary

Bölekleriňiz kiçi we çylşyrymlymy?Metal sanjym galyplary (MIM) siziň jogabyňyz bolup biler.Metal sanjym galyplary (MIM), ajaýyp mehaniki aýratynlyklary bolan ownuk, çylşyrymly metal bölekleriniň öndürilmegini ýeňilleşdirmek üçin, tozan metallurgiýa we plastmassa sanjym galyplarynyň iň peýdaly aýratynlyklaryny özünde jemleýän önümçilik prosesi.Dürli pudaklar tarapyndan kabul edilen MIM önümçiligi, galyndy boşluklarynyň sanyny köpeldip orta we ýokary göwrümli komponentleri öndürmek üçin amatlydyr.Iň oňat dalaşgärleriň agramy 100 gramdan az, çylşyrymly geometriýa we berk çydamlylygy we eliňize laýyk bolup bilýänleri öz içine alýar.Indi biz HUAWEI, XIAOMI, OPPO.Xiao tiancai, HP, DELL… üpjün ediji.

MIM önümçiligi näme?

Bu MIM önümleri ulanýan material 316 poslamaýan polatdan, gaýtadan işlemegiň tehnologiýasynyň doly toplumy: kakmak + aýna ýalpyldawuk + PVD, MIM prosesi tarapyndan öndürilen metal önümler gaty owadan we takyk. MIM iki döredilen tehnologiýany birleşdirýän prosesdir: plastmassa sanjym galyplary we tozan metallurgiýa.Köp mukdarda takyk, çylşyrymly bölekleri öndürmek mümkinçiligini hödürleýär.

Poroşok metallurgiýa Pm dişli

Zawodymyzyň täze metal önümi! Poroşok metallurgiýa prosesi bilen öndürilen metal dişli enjamlar, adaty polatdan ýa-da demirden ýasalan demir dişli enjamlara tygşytly alternatiwany üpjün edýär.Poroşok metallurgiýasy (P / M) prosesi sap görnüşli ýa-da tor görnüşli bölekleri berýär, şonuň üçin köp halatlarda gutarnykly bölegi almak üçin az işlemek gerek däl.

Poslamaýan polatdan ýasalan tozan metallurgiýasy (PM) sanjym galyndy bölekleri

Zawodymyz ýakynda poslamaýan polatdan ýasalan tozan metallurgiýa sanjym galypdan ýasalan metal bölekleri öndürdi, Biz dürli pudaklarda - Awtoulag, senagat, elektronika we lukmançylyk ugurlarynda dürli görnüşli programmalara hyzmat edýäris we müşderilerimiz dünýäniň dürli künjeginden gelýärler.Poroşok metallurgiýa prosesi demir bazasy, poslamaýan polat, mis, titanium garyndysy üçin amatly, bize gözleg ibermek üçin hoş geldiňiz!

MIM zawody

Hytaýda öňdebaryjy bir bitewi metal bölekleri bilen üpjün ediji Ningbo Jiehuang Elektron Tehnologiýa Co., Ltd.Taslamany ösdürmegiň ähli tapgyrlarynda - talaplary meýilleşdirmekden, gurallary dizaýn etmekden we gurmakdan, FOT we önümçilikden, ýük daşamak we logistika çenli işläris. Umyt etmek ilkinji saýlawyňyz bolar!